ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА ТӨСӨЛ

Бэлчээр, эрсдлийн менежментийн зохион байгуулалтын тогтолцоог сонгон авсан сумдад туршин хэрэгжүүлсэн нь “Тогтвортой амьжиргаа төсөл”

Та энд дарж [PDF] файлыг үзнэ үү