Тогтвортой амьжиргаа-II төсөл

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Тогтвортой амьжиргаа-II төсөл Улс: Монгол   Бүс нутгийн байршил: Монгол улсын 21 аймаг, 335 сум   Танай байгууллагаас ажилласан мэргэжлийн чиглэл: Төслийн удирдагч, Салбар хариуцсан мэргэжилтнүүд,  Сургагч багш нар Ажилтны тоо: 291 Захиалагч:Монгол улсын Засгийн газар, Дэлхийн банк Хугацаа: 6 жил Хүн-сар:240 Эхэлсэн: 2005 Дууссан: 2011 Зөвлөх үйлчилгээний өртөг, ам доллар: 968,000 Түншлэн ажилласан байгууллага: Байхгүй Түншлэн ажилласан байгууллагаас зарцуулсан хүн-сар: Төслийг удирдсан, багийг ахалсан албан тушаалтан, гүйцэтгэсэн үүрэг: Др. Энх-Амгалан, БСТ-ийн багийн ахлагч ·         БСТ-ийн үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлагаар хангах ·         Төсөлд оролцогч бусад талуудтай ажлаа уялдуулан зохицуулах Төслийн товч агуулга: Төслийн зорилго нь мал аж

Дэлгэрэнгүй…

“Сумын дунд хугацааны хөгжлийн стратеги боловсрууулах” 2006-2007

Төслийн нэр, захиалагч, үйл ажиллагаа, гол үр дүн Гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээ (хүн-сараар) Төслийн нэр: “Сумын дунд хугацааны хөгжлийн стратеги боловсрууулах” Захиалагч: Нээлттэй нийгэм хүрээлэн, Нээлттэй нийгэм форум, 2006-2007   Хэрэгжүүлсэн газар: Архангай, Баянхонгор, Хөвсгөл, Увс аймаг   Захиалагчид хүлээлгэн өгсөн гол үр дүн, холбогдох тоо баримт:   Орон нутгийн төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хоршилт, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх замаар сумын хөгжлийн дунд хугацааны хэрэгжих боломжтой стратегийг боловсруулах   ·    Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах аргa зүй боловсруулж, оролцогчидтой хэлэлцэн зөвшилцөх, сургалт, чадавхижуулах уулзалт, сеинар зохион байгуулах ·    Орон нутгийн байгууллага, хувийн хэвшлийн төлөөлөгчдөд техник, арга зүйн зөвлөгөө өгч, орон нутгийн

Дэлгэрэнгүй…

“Малын индексжүүлсэн даатгал” 2004-2011

Төслийн нэр, захиалагч, үйл ажиллагаа, гол үр дүн Гүйцэт–гэсэн ажлын хэмжээ (хүн-сараар) Төслийн нэр: “Малын индексжүүлсэн даатгал” Захиалагч: Дэлхийн банк 2004-2011 он Хэрэгжүүлсэн газар: 2011 онд Өвөрхангай, Хөвсгөл аймгийн бух сум 2010 онд Говь-Алтай, Завхан аймгийн бүх сум 2009 онд Сүхбаатар аймгийн бүх сум 2006-2008 онд  Увс, Баянхонгор, Хэнтий аймгийн бүх сум 2005 онд  Увс, Баянхонгор, Хэнтий аймгийн 21 сум, эдгээр аймгийн зэргэлдээх Баян-Өлгий аймаг Баяннуур, Дорноговь аймаг Иххэт, Говь-Алтай аймаг Чандмань сумд   Хийгдсэн ажил: ·   Мал аж ахуйд учрах ган, зудын эрсдэл, түүнийг даван туулах уламжлалт нүүдлийн болон орчин үеийн арга замууд түүний дотор малын даатгалын ач холбогдлыг

Дэлгэрэнгүй…

“Дорноговь аймгийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах нийгэм-эдийн засгийн судалгаа” 2003-2004

Төслийн нэр, захиалагч, үйл ажиллагаа, гол үр дүн Гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээ (хүн-сараар) Төслийн нэр: “Дорноговь аймгийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах нийгэм-эдийн засгийн судалгаа”   Захиалагч: ЖАЙКА, Японы “Пасифик Интернашнел” компани 2003-2004 он   Хэрэгжүүлсэн газар: Өмнөговь, Дундговь, Өвөрхангай аймаг   Захиалагчид хүлээлгэн өгсөн гол үр дүн, холбогдох тоо баримт: Судалгааны зорилго нь Говийн бүсийн бэлчээрийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах. Энэ зорилгоор дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн. Үүнд: ·         Дорноговь аймгийн бүх сумдаар малчдын нийгэм-эдийн засгийнэ арийвчилсан судалгааг явуулын баг гарган гүйцэтгэх ·         Шаардлагатай хоё дахь мэдээллийг цуглуулах, холбогдох байгууллага, албан тушаалтантай уулзаж, ярилцлага хийх ·        

Дэлгэрэнгүй…

“Монгол улсын хөдөөгийн хөгжлийн стратеги боловсруулах” 2002-9-10

Төслийн нэр, захиалагч, үйл ажиллагаа, гол үр дүн Гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээ (хүн-сараар) Төслийн нэр: “Монгол улсын хөдөөгийн хөгжлийн стратеги боловсруулах” Захиалагч: Дэлхийн Банк, ХХААБ, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, Английн Олон улсын хөгжлийн агентлаг, 2002 оны 9-10-р сар Захиалагчид хүлээлгэн өгсөн гол үр дүн, холбогдох тоо баримт: Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэх явцад өргөн хүрээтэй судалгаа, мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах томоохон хэмжээний ажил хийгдсэн байна. Үүнд: ·    Хөдөөгийн хөгжлийн урьд нь гарсан бодлогын бүх баримт бичигт шинжилгээ хийх ·    Үндэсний хэмжээний гол байгууллага, албан тушаалтантай уулзалт, ярилцлага хийх ·    Стратеги боловсруулах арга зүйг бэлтгэх ·    Хөдөөгийн хөгжлийн стратегийн төсөл боловсруулах ·    Боловсруулсан стратегийг олон нийтэд

Дэлгэрэнгүй…

Мянганы сорилтын сан, Оюу Толгой төслийн захиалгаар 2010 онд Говийн бүсийн аймгууд түүний дотор Өмнөговь аймгийг хамруулан хэрэгжүүлсэн “Говийн бүсийн техник, мэргэжлийн ур чадвар, хөдөлмөр, сургалтын судалгаа”

Мянганы сорилтын сан, Оюу Толгой төслийн захиалгаар 2010 онд Говийн бүсийн аймгууд түүний дотор Өмнөговь аймгийг хамруулан хэрэгжүүлсэн “Говийн бүсийн техник, мэргэжлийн ур чадвар, хөдөлмөр, сургалтын судалгаа”

Дэлгэрэнгүй…

Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн олон улсын сан (IFAD)- гийн “Хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр”-ийн захиалгаар 2008-2009 онд 4 аймагт хэрэгжүүлсэн Сумын бэлчээрийн менежментийн хяналтын хороо бэхжүүлэх төсөл

Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн олон улсын сан (IFAD)– гийн “Хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр”-ийн захиалгаар 2008-2009 онд 4 аймагт хэрэгжүүлсэн Сумын бэлчээрийн менежментийн хяналтын хороо бэхжүүлэх төсөл

Дэлгэрэнгүй…

Оюу Толгой төслийн захиалгаар 2009 онд Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Баян-Овоо, Цогтцэций, Манлай, Даланзадгад сумдыг хамруулан хэрэгжүүлсэн “Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (SIA)”

Оюу Толгой төслийн захиалгаар 2009 онд Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Баян-Овоо, Цогтцэций, Манлай, Даланзадгад сумдыг хамруулан хэрэгжүүлсэн “Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (SIA)

Дэлгэрэнгүй…

“Бэлчээрийн мал аж ахуйг тогтвортой хөгжүүлэх загвар боловсруулж, турших” 2000-2002

Төслийн нэр, захиалагч, үйл ажиллагаа, гол үр дүн Гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээ (хүн-сараар) Төслийн нэр:“Бэлчээрийн мал аж ахуйг тогтвортой хөгжүүлэх загвар боловсруулж, турших”   Захиалагч: НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, 2000-2002   Хэрэгжүүлсэн газар: Төв, Өвөрхангай, Баянхонгор аймаг   Захиалагчид хүлээлгэн өгсөн гол үр дүн, холбогдох тоо баримт:   Төсөл нь нэг гол ус зэрэг нэг нутаг усаараа хамтран ажилладаг малчдын бүлгийг бэхжүүлэн тэднйи бэлчээр, эрсдэлийн менежмент, бизнес, маркетингийн үйл ажиллагааг нь дэмжих замаар бэлчээрийн мал аж ахуйг тогтвортой хөгжлийн  замд оруулах загвар боловсруулж турших зорилготой бөгөөд дараахь үйл ажиллагаа явуулсан байна. Үүнд: ·   Бэлчээр ашиглах эрхийг нь тогтоох замаар бэлчээр, усны нөөцийг

Дэлгэрэнгүй…