Дэлхийн банк, Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөл, 2015-2016

Мал аж  ахуйн үйлдвэрлэлийн ашиг шимийг сайжруулах, зэх зээлтэй холбох, нэр төрлийг нэмэгдүүлэхэд хөрөнгө оруулах  замаар  хөдөөгийн хүн амын амьжиргааг сайжруулж,  хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилготой.  Архангай аймгийн Чулуут, Цэцэрлэг, Цахир сумдад 2015-2016 онд хэрэгжиж байна. Мах, ноос, ноолуур, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний зах зээлийг хөгжүүлэх – Малчдад бүтээгдэхүүндээ нэмүү өртөг шингээх, зах зээлд гаргахад нь дэмжлэг үзүүлэх сургалт зохион байгуулах, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, зах зээлд гаргах, цуглуулах, арчлах, цэвэрлэх, ангилах, савлах, хадгалах үйл ажиллагааг сайжруулах зорилготой хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, оролцоот санхүүжилт олгох Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний үйлдвэрлэлийг дэмжих – орлого багатай өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, ажилгүй иргэд, цөөн малтай малчдад өрхийн

Дэлгэрэнгүй…

“Малчдын бүлэг болон сумын Засаг даргатай байгуулсан бэлчээр ашиглалтын гэрээний хэрэгжилтийг сайжруулах” Ногоон алт төсөл

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: “Малчдын бүлэг болон сумын Засаг даргатай байгуулсан бэлчээр ашиглалтын гэрээний хэрэгжилтийг сайжруулах” Ногоон алт төсөл Улс: Монгол   Бүс нутгийн байршил: Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан, Төв, Увс, Ховд аймаг Танай байгууллагаас ажилласан мэргэжлийн чиглэл: төслийн удирдагч, салбар хариуцсан мэргэжилтнүүд Ажилтны тоо: 10 Захиалагч: Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Ногоон алт төсөл Хугацаа: 12 сар Хүн-сар: 29 Эхэлсэн: V 2015 Дууссан: V 2016 Зөвлөх үйлчилгээний өртөг /сая төгрөгөөр/ ойролцоогоор: 240 Түншлэн ажилласан байгууллага: байхгүй Түншлэн ажилласан байгууллагаас зарцуулсан хүн-сар: байхгүй Төслийг удирдсан, багийг ахалсан албан тушаалтан, гүйцэтгэсэн үүрэг: Др. Энх-Амгалан, БСТ-ийн багийн ахлагч БСТ-ийн үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлагаар хангах

Дэлгэрэнгүй…

Оюу Толгой ХХК, Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжил (ОНБЭЗХ)-ийн хөтөлбөрийг дэмжих зөвлөх үйлчилгээ, 2014-2015

Оюу Толгой уурхайн нөлөөллийн бүсэд багтах Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад суманд 2014-2015 онд хэрэгжиж байна. Дараах ажлыг гүйцэтгэж байна. Үүнд: Орон нутгийн зах зээлийн эрэлтийн түргэвчилсан үнэлгээг сум тус бүрээр хийх, одоогийн бизнес (жижиг үйлдвэр)-ийн суурь, бизнесийн орчин, бизнесийн хөгжилд саад болж байгаа зүйл, ерөнхий ажил эрхлэлтийн өсөлтийг тогтоох, хөгжлийн боломж, хандлага, шинээр хөгжих ирээдүйтэй бизнесийг тодорхойлох Эрэлтийн үнэлгээг үндэслэн бизнес хөгжлийн нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулах Одоогийн бизнест дүн шинжилгээ хийх, 2014 онд хийх шинэ бизнесийг сонгох. Сонгох үйл ажиллагааг 2 тал төслийн бэлтгэл үе шатанд боловсруулсан тусгай шалгуурын дагуу явуулна. Сургалт: Эхний сургалтаар оролцогчдод бизнес санаагаа хөгжүүлэх, бизнес төлөвлөгөөний анхны

Дэлгэрэнгүй…

НҮБХХ, “Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ” төсөл – MON/10/308, 2014-2015 он

Төслийн ерөнхий зорилго нь орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн зохистой бүтэц бий болгох, түүний болон малчдын бүлэг, нөхөрлөлийн байгаль хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэн нутгийн иргэдэд суурилсан байгаль хамгаалах үлгэр жишээч загвар бий болгоход оршино. Гол үр дүн:

Дэлгэрэнгүй…

Дэлхийн банк, Эрдэнэс таван толгой компани, Нүүлгэн Шилжүүлэлтийн Сайжруулсан Төлөвлөгөө ба Нүүлгэн Шилжүүлэлтийн Бодлого боловсруулах, 2014

Дэлхийн банкны санхүүжилттэй энэхүү төслийг Бодлого судлалын төв (Толгой байгууллага), Соошил Састайнэбилити, Австрали (Туслан гүйцэтгэгч) хамтран 2014 онд  Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Зүүн Цанхийн уурхайд хэрэгжүүлэв. Төслөөр уурхайн ирээдүйд гарч болох нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөлд өртөгсдөд нөхөн олговор олгох, амьжиргааг дэмжих замаар уурхайн нүүлгэн шилжүүлэлтийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд учрах нөлөөллийг арилгахад чиглэсэн нүүлгэн шилжүүлэлтийн сайжруулсан төлөвлөгөө (НШСТ), нүүлгэн шилжүүлэлтийн бодлогын санал авах хувилбарыг боловсруулах. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаар олон улсын стандарт, Дэлхийн банкны үйл ажиллагааны бодлогод нийцүүлэн боловсруулсан дээрх баримт бичгийг холбогдох оролцогчдоор хэлэлцүүлж, санал авах, эцэслэх ажлыг гүйцэтгэн захиалагчид хүлээлгэн өгөх. Энэ ажлын хүрээнд Монгол орны нөхцөлд анх удаа

Дэлгэрэнгүй…

Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, СИ ЖИ ЭФ ХХК-ний захиалгаар Дундговь, Говьсүмбэр, Говь-Алтай, Булган, Төв, Өвөрхангай аймгуудад жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулан 2013 онд хэрэгжүүлсэн “Бизнес төлөвлөгөө бичих арга зүй эзэмшүүлэх” сургалтын төсөл

Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, СИ ЖИ ЭФ ХХК-ний захиалгаар Дундговь, Говьсүмбэр, Говь-Алтай, Булган, Төв, Өвөрхангай аймгуудад жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулан 2013 онд хэрэгжүүлсэн “Бизнес төлөвлөгөө бичих арга зүй эзэмшүүлэх” сургалтын төсөл

Дэлгэрэнгүй…

“Хот орчмын бэлчээрийн төсөл”, Малчид, төрийн албан хаагчдыг бэлчээрийн менежментэд сургах нь

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Малчид, төрийн албан хаагчдад зориулсан бэлчээрийн менежментийн сургалт, Хот орчмын бэлчээрийн төсөл Улс: Монгол   Бүс нутгийн байршил: Сэлэнгэ, Булган, Орхон, Дархан-Уул, Төв, Дорнод, Өвөрхангай, Архангай аймаг, Улаанбаатар хот Танай байгууллагаас ажилласан мэргэжлийн чиглэл:  Төслийн удирдагч, мэргэжлийн зөвлөх, сургагч нар Ажилтны тоо: 25 Захиалагч: Монголын Мянганы сорилын сан Хугацаа: 4 жил, Хүн-сар: 190 Эхэлсэн: X 2010 Дууссан: VII 2013 Зөвлөх үйлчилгээний өртөг /сая төгрөгөөр/ ойролцоогоор: Түншлэн ажилласан байгууллага: Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Түншлэн ажилласан байгууллагаас зарцуулсан хүн-сар: 27 Төслийг удирдсан, багийг ахалсан албан тушаалтан, гүйцэтгэсэн үүрэг: Др. Энх-Амгалан, БСТ-ийн багийн ахлагч БСТ-ийн үйл ажиллагааг ерөнхий

Дэлгэрэнгүй…

Оюу Толгой төслийн захиалгаар 2012 онд боловсруулсан “Ханбогд сумын мал аж ахуйг дэмжих хөтөлбөр, төслийн нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхөд олгох нөхөн олговорын хөтөлбөрт үнэлгээ өгөх, бэлчээрийн өөрчлөлтийг тооцох арга зүй боловсруулах” No 3100731223 дугаар

Оюу Толгой төслийн захиалгаар 2012 онд боловсруулсан “Ханбогд сумын мал аж ахуйг дэмжих хөтөлбөр, төслийн нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхөд олгох нөхөн олговорын хөтөлбөрт үнэлгээ өгөх, бэлчээрийн өөрчлөлтийг тооцох арга зүй боловсруулах” No 3100731223 дугаар бүхий гэрээт ажил

Дэлгэрэнгүй…

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын “Ханбогд алтан нутаг” ТББ-ийн захиалгаар “Цэвэр энерги” ТББ-тай хамтран 2012 онд Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумдыг хамруулан хэрэгжүүлсэн “Бэлчээрийн менежмент, мал аж ахуйн хөтөлбөрийг сайжруулах” судалгаа

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын “Ханбогд алтан нутаг” ТББ-ийн захиалгаар “Цэвэр энерги” ТББ-тай хамтран 2012 онд Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумдыг хамруулан хэрэгжүүлсэн “Бэлчээрийн менежмент, мал аж ахуйн хөтөлбөрийг сайжруулах” судалгаа

Дэлгэрэнгүй…