Уур амьсгалын өөрчлөлт, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн чадавхыг үнэлэв

Дэлхийн банктай байгуулсан гэрээний дагуу Бодлого судлалын төв Дэлхийн банкны захиалгаар уур амьсгалын өөрчлөлт, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үүднээс орон нутгийн чадавхыг дээшлүүлэх зорилгоор орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг үнэлэх, сайжруулах судалгааг хийв. Судалгааны үр дүнд гарсан бодлогын хураангуйг Англи хэл дээр хавсаргав.