АДАПТ төслийн хүрэээнд орон нутгийн байгалийн нөөц ашиглагчдын бүлгүүд, нөөц ашиглалтын гэрээний хэрэгжилтийг үнэлэв

МОНГОЛ ОРНЫ ХӨДӨӨГИЙН ИРГЭДИЙН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ ЧАДАМЖ БОЛОН ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ буюу АДАПТ төслийн хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадавхыг дэмжих зорилгоор Ховд, Завхан аймагт байгаа малчдын оролцоотой байгууллагуудыг үнэлэх ажлыг 2022 оны 5-11 сард амжилттай гүйцэтгэв.