“Сумын дунд хугацааны хөгжлийн стратеги боловсрууулах” 2006-2007

Төслийн нэр, захиалагч, үйл ажиллагаа, гол үр дүн

Гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээ

(хүн-сараар)

Төслийн нэр: Сумын дунд хугацааны хөгжлийн стратеги боловсрууулах

Захиалагч: Нээлттэй нийгэм хүрээлэн, Нээлттэй нийгэм форум, 2006-2007

 

Хэрэгжүүлсэн газар: Архангай, Баянхонгор, Хөвсгөл, Увс аймаг

 

Захиалагчид хүлээлгэн өгсөн гол үр дүн, холбогдох тоо баримт:

 

Орон нутгийн төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хоршилт, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх замаар сумын хөгжлийн дунд хугацааны хэрэгжих боломжтой стратегийг боловсруулах

 

·    Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах аргa зүй боловсруулж, оролцогчидтой хэлэлцэн зөвшилцөх, сургалт, чадавхижуулах уулзалт, сеинар зохион байгуулах

·    Орон нутгийн байгууллага, хувийн хэвшлийн төлөөлөгчдөд техник, арга зүйн зөвлөгөө өгч, орон нутгийн хөгжлийн боломж, бэрхшээлийг илрүүлэн, хөгжлийн боломжит гарцуудыг тодорхойлох, эрэмбэлэх

·    Хөгжлийн бодлого, нөөц боломжийн одоогийн байдалд үнэлгээ өгөх, одоогийн болон урьд нь хэрэгжсэн хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийх

·    Сумын бизнесийн орчныг сайжруулах санал асуулга боловсруулж, Архангай, Баянхонгор, Хөвсгөл, Увс аймгийн тус бүр нэг суманд судалгаа явуулах, гарсан үр дүнд SWOT шинжилгээ хийх

·    Сонгож авсан сумын нийгэм-эдийн засгийн анхан шатны болон хоёр дахь мэдээллийн эх үүсвэрийг аймаг үндэсний хэмжээний мэдээлэлтэй харьцуулан судлаж, хөгжлийн суурь (baseline) түвшинг тогтоох  (цаашид мониторинг-үнэлгээний зохиулалтаар ашиглах)

·    Дээрх судалгааны үр дүнд тулгуурлан сумны хөгжлийн дунд хугацааны стратегийн төслийг боловсруулах

·    “Алсын хараа-зорилго-хөтөлбөрийн зорилт” бодлогын матрикс боловсруулах

·     Боловсруулсан баримт бичгийн төслийг орон нутгийн төрийн болон хувийн хэвшлийн төлөөллийг багтаасан  зөвлөлөөр шат дараалан хэлэлцүүлэх

·    Сумын хөгжлийн дунд хугацааны стратегийг Англи, Монгол хэл дээр хэвлэх

·    Төсөл хэрэгжсэн сум, аймагт боловсруулсан стртаегийг сурталчлан таниулах компанит ажлуудыг зохион байгуулах Сумдын хөгжлийн дунд хугацааны стратегийг  танилцуулан төр-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаагаар хөгжлийн стратегид суусан төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх зорилгоор сонирхсон хөрөнгө оруулагчид, доноруудын уулзалтыг зохион байгуулах

 

45