“Дорноговь аймгийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах нийгэм-эдийн засгийн судалгаа” 2003-2004

Төслийн нэр, захиалагч, үйл ажиллагаа, гол үр дүн

Гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээ

(хүн-сараар)

Төслийн нэр:Дорноговь аймгийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах нийгэм-эдийн засгийн судалгаа

 

Захиалагч: ЖАЙКА, Японы “Пасифик Интернашнел” компани

2003-2004 он

 

Хэрэгжүүлсэн газар: Өмнөговь, Дундговь, Өвөрхангай аймаг

 

Захиалагчид хүлээлгэн өгсөн гол үр дүн, холбогдох тоо баримт:

Судалгааны зорилго нь Говийн бүсийн бэлчээрийн мал аж ахуйн тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах. Энэ зорилгоор дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн. Үүнд:

·         Дорноговь аймгийн бүх сумдаар малчдын нийгэм-эдийн засгийнэ арийвчилсан судалгааг явуулын баг гарган гүйцэтгэх

·         Шаардлагатай хоё дахь мэдээллийг цуглуулах, холбогдох байгууллага, албан тушаалтантай уулзаж, ярилцлага хийх

·         Цуглуулсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх

·         Малчдын бүлэгт суурилсан худгийн менежментийн гарын авлага боловсруулах

·         Малчдыг худгийн зөв менежментэд сургах багш нарыг бэлтгэх

·         Малчдын нийгэм-эдийн засгийн өнөөгийн байдлаар тайлан бэлтгэх

16