Тайлагналт

Хэрэглэгчийн зүгээс төслийн тайланд агуулгын болоод цаг хугацааны ямар шаардлага тавьж байгаа талаар хэрэгжүүлэгч багийн гишүүн бүр бүрэн дүүрэн мэдэж байх, түүнийг хангах талаар тодорхой үүрэг хүлээж ажиллах нь нэн чухал юм. Төслийн тайланг хугацаанд нь гаргаж, хэрэглэгчид хүргүүлэх үүргийг төслийн багийн ахлагч хариуцаж ажилладаг.