Чиг үүрэг

 

  • Олон нитийн зүгээс төрийн бодлогод өөрийн байр суурьтай хандаж, үнэлгээ өгөх үндсэн дээр өөрийн эрх ашигт нийцсэн шийдвэр гаргах чадварыг олгох зорилгоор сургалт, сурталчилгаа явуулах
  • Төрийн бодлогын бүх чиглэлээр олн нийтийн санал, шүүмжлэл (public debate) өрнүүлэх
  • Төрийн бодлого, түүнийг хэрэгжүүлж буй арга замын талаар өөрийн судалгаа болон олон нийтийн санал асуулгын үндсэн дээр үнэлэлт өгч, олон нийтэд сурталчлах
  • Нийгмийн тулгамдсан асуудлаар судалгаа явуулах, хөгжлийн төсөл, хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх
  • Албан ёсны бодлогын зэрэгцээ албан ёсны бус буюу зэрэгцээ бодлогын хувилбар боловсруулж, шийдвэр гаргагчдад санал болгох замаар тэдгээрийн зүгээс гаргах шийдвэрийн үндэслэлийг сайжруулахад туслах, нийтэд сурталчлах
  • Бодлогын судалгааны чиглэлээр хийгдсэн гадаад, дотоодын төслүүдийн үр дүнг олон нийтэд сурталчлах