Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангийн журам боловсруулах

Зөвлөх үйлчилгээний нэр:

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангийн журам боловсруулах

Улс: Монгол

 

Байршил: Төвийн болон зүүн бүсийн Тусгай хамгаалалттай газар нутаг бүхий аймаг сумд Танай байгууллагаас ажилласан мэргэжлийн чиглэл: Төслийн удирдагч, бусад

Ажилтны тоо  : 4

Захиалагч:

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төсөл

Хугацаа: 5 сар

Хүн-сар: 8

Эхэлсэн:

2017, 5 сар

Дууссан:

2017, 10 сар

Зөвлөх үйлчилгээний өртөг, амдоллар:

 

Түншлэн ажилласан байгууллага: Түншлэн ажилласан байгууллагаас зарцуулсан хүн-сар:
Төслийг удирдсан, багийг ахалсан албан тушаалтан, гүйцэтгэсэн үүрэг:

 

Др. Энх-Амгалан, БСТ-ийн багийн ахлагч

Төслийн товч агуулга:

Дэд төсөл хэрэгжиж буй  Улсын тусгай хамгаалалттай газруудын  орчны бүсэд  иргэдийн  тогтвортой амьжиргааг дэмжих зорилгоор Зээлийн эргэлтийн сан байгуулж ажиллуулахад холбогдох эрх зүйн  өнөөгийн байдалд үнэлгээ хийж, ТХГН-ийн орчны бүсэд бичил зээлийн эргэлийн сангийн  журам боловсруулж зорилтот хэсэгт  сургалт зохион байгуулахад зөвлөх үйлчилгээний зорилго оршино

Танай байгууллагаас хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа:

·      Төслийн бүс нутагт иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжих зорилгоор олгогдож буй бичил зээлийн өнөөгийн байдалд  үнэлгээ хийх

o  Орон нутаг  өрхийн амьжиргааг дэмжих зорилгоор Арилжааны банкнуудаас олгогдож буй зээлийн нөхцөл, эргэн төлөлт, үр дүн,

o  Олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдээс хэрэгжүүлж буй бичил зээлийн үйл ажиллагааны сургамж,

o  Иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжих, хөнгөлөлттэй  зээл олгох талаарх төрийн бодлого, түүний хэрэгжилт,

o   ТХГ-удын Орчны бүсийн сангийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал

·         ТХГН-ийн Орчны бүсийн сан болон Зээлийн эргэлтийн сангийн эрх зүйн орчинд үнэлгээ хийх

o   ТХГН-ийн  Орчны бүсийн сангийн эрх зүйн  байдал,

o   ТХГ-уудад байгуулсан  Орчны бүсийн сангийн үйл ажиллагаа, сургамж,

o   ТХГ-уудад олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдээс хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж  жижиг бичил зээлийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагааны талаар сургамж,

o   ТХГН-ийн орчны бүсэд нутгийн иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлж, тэдний оролцоотойгоор байгаль орчныг хамгаалах бүтэц, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх олон улсын болон үндэсний туршлага, сургамж

·         Зээлийн эргэлтийн сангийн журамтай холбогдох дараах бичиг баримтыг  боловсруулах

o    Зээлийн гэрээний загвар

o    Барьцааны гэрээний загвар

o    Бичил зээлийн төслийн санал ирүүлэх маягт

o    Зээлийн төслийг  үнэлэх, шалгаруулах журам

o    Төслийн хяналт монитрингийн   журам

o    Бусад