Байгаль орчны олон улсын байгууллагуудад зориулсан гэрээт ажил

Зөвлөх үйлчилгээний нэр: Байгаль орчны олон улсын байгууллагуудад зориулсан гэрээт ажил:

1.“Ухаалаг малчин” хөтөлбөр боловсруулж, турших, TNC

2.Нутгийн иргэдийн байгууллагуудад засаглалын үнэлгээ хийх, чадавх бэхжүүлэх сургалт, туршлага солилцох аялал зохион байгуулах, WWF

3.“Ухаалаг малчин” хөтөлбөр боловсруулж, турших,  WWF

Улс: Монгол

 

Байршил: Улаанбаатар хотын дүүргүүд, Завхан, Ховд, Говь-Алтай, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Архангай аймаг Танай байгууллагаас ажилласан мэргэжлийн чиглэл: Төслийн удирдагч, бусад Ажилтны тоо   : 5
Захиалагч: WWF, TNC Хугацаа: 7 сар

Хүн-сар:14

Эхэлсэн:

2017, 5 сар

Дууссан:

2017, 12 сар

Зөвлөх үйлчилгээний өртөг, амдоллар:
Түншлэн ажилласан байгууллага: Түншлэн ажилласан байгууллагаас зарцуулсан хүн-сар:
Төслийг удирдсан, багийг ахалсан албан тушаалтан, гүйцэтгэсэн үүрэг:

Др. Энх-Амгалан, БСТ-ийн багийн ахлагч

Төслийн товч агуулга:

Ажлын зорилго нь МАА-н тогтвортой хөгжлийн загварыг боловсруулж хэрэгжүүлэх замаар орон нутгийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах

Танай байгууллагаас хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа:

·      Малын тоог өсгөх биш бэлчээр, малын чанарыг дээшлүүлэх замаар МАА-н салбарыг тогтвортой хөгжлийн замд оруулан өрсөлдөх чадварыг нь дээшлүүлэх зорилготой “Ухаалаг малчин” хөтөлбөр боловсруулах. Хөтөлбөр нь дараах бүрэлдэхүүн хэсэгтэй:

  • Бэлчээр ашиглалтын   гэрээг нэвтрүүлж, бэлчээрийг эзэнтэй болгон зохистой ашиглаж, даацыг нь зохицуулах, уул уурхай зэрэг бусад эдэлбэрт үндэслэлгүйгээр шилжүүлэхээс сэргийлэх, үр өгөөжтэй хэрэгсэл болгох
  • Аж ахуйн эргэлтэд орж байгаа мал, бүтээгдхүүнийг зах зээлд хүргэх шат дамжлагыг малчдын байгууллагын бүтцээр зохион байгуулж, зах зээлд борлуулах бүтээгдхүүний хэмжээ, үнэлэмж, гишүүдийн хүртэх ашгийг нэмэгдүүлэх
  • МАА-н эрсдэлтэй тэмцэх, мал, бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах хөрөнгийн тогтвортой эх үүсвэрийг суманд бүрдүүлэх үүднээс орон нутгийн хөгжлийн сан, малчдаас нийлүүлэх хураамжийн эх үүсвэрээс бүрдэх МАА-н эрсдлийн сан байгуулж ажиллуулах

·      Чадавх бэхжүүлэх сургалт зохион байгуулах замаар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нь орон нутгийн байгууллага, малчдад дэмжлэг үзүүлэх

·      Нутгийн иргэдийн байгууллагын засаглалын үнэлгээ хийх аргачлал, шалгуур үзүүлэлт боловсруулах

·      Нутгийн иргэдийн байгууллагын засаглалын үнэлгээ хийж, тулгамдсан асуудлаа шийдэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх сургалт зохион байгуулах, сургалтын цогоц гарын авлага боловсруулах