Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нийгэм-эдийн засгийн суурь судалгаа

Зөвлөх үйлчилгээний нэр:

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нийгэм-эдийн засгийн суурь судалгаа хийх

Улс: Монгол

 

Байршил: Төвийн болон зүүн бүсийн Тусгай хамгаалалттай газар нутаг бүхий аймаг сумд Танай байгууллагаас ажилласан мэргэжлийн чиглэл: Төслийн удирдагч, бусад

Ажилтны тоо  : 5

Захиалагч:

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төсөл

Хугацаа: 5 сар

Хүн-сар: 12

Эхэлсэн:

2016, 7 сар

Дууссан:

2016, 9 сар

Зөвлөх үйлчилгээний өртөг, амдоллар:

 

Түншлэн ажилласан байгууллага: Түншлэн ажилласан байгууллагаас зарцуулсан хүн-сар:
Төслийг удирдсан, багийг ахалсан албан тушаалтан, гүйцэтгэсэн үүрэг:

 

Др. Энх-Амгалан, БСТ-ийн багийн ахлагч

Төслийн товч агуулга:

Ажлын зорилго нь ТХГН-ын үйл ажиллагааг төлөвлөх, түүний менежментийг сайжруулах, төслийн дунд болон эцсийн шатны үр дүнг өнөөгийн нөхцөл байдалтай харьцуулахад шаардлаагтай мэдээллийн багцыг бүрдүүлэхэд оршино.

Танай байгууллагаас хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа:

·      Өрхийн түүвэр судалгааг  15 сумын малчин өрхийн 10 хувь буюу 939 өрх, түүний дотор 789 малчин өрх /84%/, 150 /16%/ сумын төвийн өрхийг хамруулан гүйцэтгэх

·      Нэг бүлэгт 12-с илүүгүй малчид болон сумын төвийн иргэд байхаар тооцож бүлгийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах

·      Улс, аймаг, сумын статистик мэдээ, холбогдох төсөл, хөтөлбөрийн тайлан зэрэг хоёр дахь эх үүсвэрийн мэдээллийг 2011-2015, 2013-2015 гэсэн он дарааллаар цуглуулах

·      Хураангуй тайланг Англи хэлээр, эх тайланг Англи, Монгол хэл дээр бэлтгэж, 15 тусгай хамгаалалттай газар нутгийг төлөөлсөн сум бүрээр нарийвчилсан үр дүнг гаргах

·      Тайланд тусгай хамгаалалттай газар нутгат тулгарч байгаа гол асуудал, бэрхшээлтийг дараах задаргаагаар шижижлж, дүгнэх:

  • Хүн ам
  • Эдийн засаг
  • Амьжиргаа ба нийгмийн үйлчилгээ
  • Байгалийн баялаг ашиглалт, түүний ирээдүйн төлөв
  • Газар ашиглалтын нарийвчилсан тоон зураглал