Оюу Толгой ХХК, Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжил (ОНБЭЗХ)-ийн хөтөлбөрийг дэмжих зөвлөх үйлчилгээ, 2014-2015

Оюу Толгой уурхайн нөлөөллийн бүсэд багтах Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад суманд 2014-2015 онд хэрэгжиж байна. Дараах ажлыг гүйцэтгэж байна. Үүнд:

  1. Орон нутгийн зах зээлийн эрэлтийн түргэвчилсан үнэлгээг сум тус бүрээр хийх, одоогийн бизнес (жижиг үйлдвэр)-ийн суурь, бизнесийн орчин, бизнесийн хөгжилд саад болж байгаа зүйл, ерөнхий ажил эрхлэлтийн өсөлтийг тогтоох, хөгжлийн боломж, хандлага, шинээр хөгжих ирээдүйтэй бизнесийг тодорхойлох
  2. Эрэлтийн үнэлгээг үндэслэн бизнес хөгжлийн нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулах
  3. Одоогийн бизнест дүн шинжилгээ хийх, 2014 онд хийх шинэ бизнесийг сонгох. Сонгох үйл ажиллагааг 2 тал төслийн бэлтгэл үе шатанд боловсруулсан тусгай шалгуурын дагуу явуулна.
  4. Сургалт: Эхний сургалтаар оролцогчдод бизнес санаагаа хөгжүүлэх, бизнес төлөвлөгөөний анхны хувилбар боловсруулахад тусална. 2 дахь сургалтаар хувь бизнесийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн технологийн сургалт хийнэ.
  5. Бизнес хийхэд шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжийн судалгаа хийж, боломжтой бол холбоо тогтоох Баг
  6. Бизнесийн зорилгодоо хүрэхэд ахиц дэвшил гарч байгаа эсэхэд мониторинг, үнэлгээ хийх.
  7. 2014 онд санал болгосон сургалтын эрэлт, эхний хөрөнгийн өртөг, суурь мэдээллийг багтаасан бизнесийн мэдээллийн сан бий болгох
  8. Хөтөлбөр, сурталчилгааны материал боловсруулах  
  9. Тэмээний брэнд стратеги боловсруулах, турших