“Мал аж ахуйн эрсдэлийн менежментийн институцийн чадавхийг бэхжүүлэх” сургалт явуулах 2001

Төслийн нэр, захиалагч, үйл ажиллагаа, гол үр дүн

Гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээ

(хүн-сараар)

Төслийн нэр: “Мал аж ахуйн эрсдэлийн менежментийн институцийн чадавхийг бэхжүүлэх сургалт явуулах

Захиалагч: НҮБын ХХААБ, 2001

Хэрэгжүүлсэн газар: Увс, Төв аймаг

Захиалагчид хүлээлгэн өгсөн гол үр дүн, холбогдох тоо баримт: Уламжлалт бүлгүүдийн хүрээнд малчдын хоршилтын хэлбэрийг судлан тогтоох, малчдын бүлгийг илрүүлэх, бэхжүүлэх хялбаршуулсан журам боловсруулж туршсан

·   Бэлчээрийн менежментийг эрсдэлийн менежментийн үндсэн бүрдэл хэсгийн хэмжээнд судлан шинжлэх, бэлчээрийн тогтвортой менежмент бий болгоход Газрын тухай хуулийн үзүүлэх нөлөөг тогтоосон.

·   Эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө, арга хэмжээний хүрээнд бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах асуудлаар туршилтын сумдын удирдлага, мэргэжилтэн, малчдад зориулсан сургалт зохион байгуулав. Үүнд:

·   Мал сайжруулах

·   Тэжээл үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх

·   Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах

·   Бэлчээр усны ашиглалт, хамгаалалт

·   Уламжлалт үржлийн мал сонгох, цаг агаарыг урьдчилан танин мэдэх аргууд

·   Бүтээгдэхүүн боловсруулалт, орлого нэмэгдүүлэхр зэрэг 14 чиглэлээр сургалтын материал бэлтгэж малчдад тараасан

10