Мянганы сорилтын сан, Оюу Толгой төслийн захиалгаар 2010 онд Говийн бүсийн аймгууд түүний дотор Өмнөговь аймгийг хамруулан хэрэгжүүлсэн “Говийн бүсийн техник, мэргэжлийн ур чадвар, хөдөлмөр, сургалтын судалгаа”

Мянганы сорилтын сан, Оюу Толгой төслийн захиалгаар 2010 онд Говийн бүсийн аймгууд түүний дотор Өмнөговь аймгийг хамруулан хэрэгжүүлсэн “Говийн бүсийн техник, мэргэжлийн ур чадвар, хөдөлмөр, сургалтын судалгаа”

 

  • Говийн бүсийн техник, мэргэжлийн ур чадварын болон хөдөлмөр, сургалтын судалгааны зорилго нь нийт ашиг хүртэгчдийг одоогийн болон ирээдүйн ажиллах хүчний нөөц, ур чадварын түвшинг харуулсан цогц мэдээллээр хангахад оршиж байв.

  • Судалгаагаар техник, мэргэжлийн ур чадвар эрэлт болон нийлүүлэлтийн талыг судлаж, дутагдаж байгаа хөдөлмөрийн нөөцийн тооцоог гаргаж, цаашид сайжруулах зөвлөмж бүхий суурь судалгааг хийсэн болно.

  • Судалгаагар техник, мэргэжлийн ур чадвар эрэлт болон нийлүүлэлтийн талыг судлаж, дутагдаж байгаа хөдөлмөрийн нөөцийн тооцоог гаргаж, цаашид сайжруулах зөвлөмж бүхий суурь судалгааг хийсэн болно.

  • Хээрийн санал асуулгын судалгааг 10835 өрхийн 18294 хүнийг хамруулан төслийн аймгуудад зохион байгуулав

  • Мэдээлэл боловсруулах програм, санал асуулгын агуулгыг шинэчлэн сайжруулав

  • Судалгааны төлөвлөгөө, арга зүй, зарчим, хэмжих үзүүлэлтүүдийг боловсруулж, хөдөлмөрийн эрэлтийн судалгааны талаар зөвлөмж өгч ажиллав

  • Монгол оронд байгаа мэргэжлийн жагсаалтыг гаргаж SPSS програмд оруулахад бэлтгэв

  • Ур чадварын үнэлгээний хэсэгт зөвлөмж өгч ажиллав

  • Нөлөөллийн болон институцийн үнэлгээ, хөдөлмөрийн эрэлтийн судалгаанд зөвлөмж өгч ажиллав