Уур амьсгалын өөрчлөлт, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн чадавхыг үнэлэв

Дэлхийн банктай байгуулсан гэрээний дагуу Бодлого судлалын төв Дэлхийн банкны захиалгаар уур амьсгалын өөрчлөлт, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үүднээс орон нутгийн чадавхыг дээшлүүлэх зорилгоор орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг үнэлэх, сайжруулах судалгааг хийв. Судалгааны үр дүнд гарсан бодлогын хураангуйг Англи хэл дээр хавсаргав.  

Дэлгэрэнгүй…

Элсэн болон шороон шуурганы МАА-д учруулах эрсдэлийг үнэлэв

НҮБ-ын ХХААБ-аас санхүүжилттэй бүс нутгийн төслийн хүрээнд Монгол улсад элсэн болон шороон шуурга /ЭШШ/-ны МАА-д учруулах эрсдэлийг үнэлэх загварыг боловсруулж, турших ажлыг 2021-2022 онд гүйцэтгэв. Энэхүү төсөл нь мөн Монгол, Ирак, Иран улсын хөдөө аж ахуйд зориулсан ЭШШ-ны эрсдэлийг бууруулах үр дүнтэй төлөвлөгөөг боловсруулахад чиглэсэн юм. Монгол улсын хувьд ЭШШ-ны газар тариалангийн салбарт үзүүлэх нөлөөлөл харьцангуй бага (тариалангийн талбай нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн дөнгөж 0.6 хувийг эзэлдэг) бөгөөд түүний ихэнх хэсэг нь ЭШШ-д бага өртдөг нутгийн хойд хэсэгт байрладаг. Хөдөөгийн хоёр сум (Дундговь аймгийн Сайнцагаан, Дорноговь аймгийн Замын-Үүд) судалгаанд хамрагдсан. ЭШШ-ны эрсдэлийг бууруулах төлөвлөлтийн үйл явцыг гурван үе шаттайгаар

Дэлгэрэнгүй…

Монголын ногоон төслүүдийн багц боловсруулав

Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк /ЕСБХБ/-ны санхүүжилттэй “Монгол Улс: Ногоон багцын шинжээч/төслийн менежер” гэрээт ажлыг Бодлого судлалын төвөөс 2023 оны 3-10-р сард амжилттай гүйцэтгэв. Монгол Улсын  Засгийн газраас ЕСБХБ-нд хандаж Эдийн засаг, хөгжлийн яам (ЭЗХЯ)-нд дараах чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх хүсэлт гаргасны дагуу энэхүү гэрээт ажлыг хэрэгжүүлэн байна. Үүнд: Гэрээт ажлыг хэрэгжүүлэхэд сэргээгдэх эрчим хүчний төслийн зөвлөх (ЮУБИ Грид Консалтанси), бодлогын шинжээч (ХанЛекс) нартай хамтран ажилласан байна. Тайлангийн хураангуйг дор хавсаргав.

Дэлгэрэнгүй…

Бодлого судлалын төв Азийн хөгжлийн банкны “Хоршилтод суурилсан тогтвортой ХАА-н үйлдвэрлэл” техник туслалцааны төслийг амжилттай хэрэгжүүлэв.

БСТ нь 2020-2022 онд АХБ-ны техник туслалцааны “Хоршилтод суурилсан тогтвортой хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл” төслийг амжилттай хэрэгжүүлэв. АХБ, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны удирдлагаар хэрэгжүүлсэн уг төсөл нь мал аж ахуй, бэлчээр, усны менежмент зэрэг олон асуудлыг шийдвэрлэхэд малчдын хоршоодын чадавхыг сайжруулах замаар хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээг бэхжүүлэх, тогтвортой, үр ашигтай хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилготой юм. Түүнчлэн МАА-н түүхий эдийн өртгийн сүлжээг бэхжүүлэх, малчдыг зах зээлтэй холбох туршилтуудыг хэрэгжүүлэх замаар Монгол улсын мал аж ахуйг тогтвортой, чанарт суурилсан тогтолцоонд шилжүүлэх загварыг санал болгосон юм. Төслийн үр дүнд үндэслэн АХБ-ны зүгээс 226 дугаар бүхий бодлогын

Дэлгэрэнгүй…

Ногоон бэлчээр төслийн 2019 оны үр дүн гарав

https://www.cpr.mn/wp-content/uploads/2020/04/Ногоон-бэлчээр-төслийн-2019-оны-үр-дүн-гарав-2.pdf Малын тооны хойноос хөөцөлдсөн явцгүй сэтгэлгээг өөрчилж, бэлчээрт ээлтэй аргаар малчдын орлогыг нэмэгдүүлж амьжиргааг нь тогтвортой болгох арга замыг нэвтрүүлэхэд төслийн зорилго чиглэсэн болно

Дэлгэрэнгүй…