Ногоон бэлчээр төслийн 2019 оны үр дүн гарав

https://www.cpr.mn/wp-content/uploads/2020/04/Ногоон-бэлчээр-төслийн-2019-оны-үр-дүн-гарав-2.pdf

Малын тооны хойноос хөөцөлдсөн явцгүй сэтгэлгээг өөрчилж, бэлчээрт ээлтэй аргаар малчдын орлогыг нэмэгдүүлж амьжиргааг нь тогтвортой болгох арга замыг нэвтрүүлэхэд төслийн зорилго чиглэсэн болно